The reef manta ray. Photo © Simon Pierce
The reef manta ray. Photo © Simon Pierce