Southern bald eagle (Haliaetus leucocephalus leucocephalus). Photo © John White

Southern bald eagle (Haliaetus leucocephalus leucocephalus). Photo © John White