Hyalyris ocna 5th instar
Hyalyris ocna 5th instar, KRW-44

The images here result from 10 weeks rearing Ithomiini in two sites in eastern Ecuador from December 2001 to February 2002 (La Bonita area, Sucumbíos, 1200-2700m, and Zamora-Loja area, Zamora-Chinchipe, 1000-2700m). Clicking on a thumbnail image will produce a larger image.

Images of immature stages

Dircenna adina

Episcada apuleia

Episcada mira

Godyris duillia

Godyris panthyale

Godyris sp.

Greta alphesiboea

Greta andromica

Greta depauperata

Greta enigma

Greta hermana

Greta lydia

Greta ortygia

Greta sp.

Greta sp. n.

Greta theudelinda

Hyalenna paradoxa

Hyalenna sulmona

Hyalyris ocna

Hyalyris sp.

Hypothyris sp

Ithomia avella

Ithomia lagusa

Ithomia salapia

Ithomia sp.

Ithomia terra

Megoleria orestilla

Melinaea menophilus

Melinaea sp.

Napeogenes apulia

Oleria fasciata

Oleria makrena

Oleria santineza

Patricia dercyllidas

Pteronymia alida

Pteronymia alissa

Pteronymia artena

Pteronymia inania

Pteronymia oneida

Pteronymia ozia

Pteronymia serrata

Pteronymia spn

Pteronymia teresita

Pteronymia ticida

Pteronymia zerlina

Velamysta phengites