Actiniaria sp. 3 (white striped) Guam 526-13
Actiniaria sp. 3 (white striped) Guam 526-13